Sociální podnik je součástí firmy CESAR TRADE, s.r.o, která poskytuje pracovní a sociální integraci znevýhodněných osob do společnosti. V převážné míře pracovní uplatnění nachází lidé se zdravotním postižením nebo lidé dlouhodobě nezaměstnaní.  

Společnost je zaměřena na komplexní tiskové řešení, prodejem elektroniky a kancelářského vybavení. Sociální podnik je součástí textilní výroby a výroby náplní. Orientujeme se především na zákazníky z České a Slovenské republiky. 

Projekt ROZŠÍŘENÍ OBORU PODNIKÁNÍ FIRMY CESAR TRADE S.R.O. JAKO PODPORA ZAMĚSTNANOSTI MĚSTA VARNSDORF (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015953) je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je vznik a fungování integračního sociálního podniku se 4 pracovními místy pro osoby sociálně znevýhodněné z Varnsdorfu. Zvýšit jejich uplatnění na trhu práce a tím částečně snížit nezaměstnanost města. Rádi bychom, aby tento projekt dlouhodobě fungoval i po ukončení finanční dotace z Evropské Unie.

  

  

Dokumenty ke stažení v rámci projektu:

                                        

Naplňování principů sociálního podnikání

1. Společensky prospěšný cíl

(Společensky prospěšný cíl v podobě zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem a osob dlouhodobě nebo opakovaně evidovaných na Úřadu práce ČR zveřejněn v základních listinách podniku na www.justice.cz)

2. Sociální princip

a) Více jak 30% zaměstnanců sociálního podniku jsou osoby se zdravotním hendikepem nebo osoby dlouhodobě či opakovaně evidované na Úřadu práce ČR. (k 31.03.2023 zaměstnáno 58,43% osob z výše uvedených cílových skupin)

b) Zaměstnancům ze znevýhodněných cílových skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby.
(zaměstnancům ze znevýhodněných skupin byla umožněna a průběžně poskytována podpora v podobě psychosociálního pracovníka dle specifických potřeb každého zaměstnance)

c) Zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.
(zaměstnanci sociálního podniku se pravidelně účastnili firemních porad s možností vlastní iniciativy ve směřování a dalším rozvoji sociálního podniku)

d) Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností.
(k 31.03.2023 se zaměstnanci ze znevýhodněných cílovou skupin zúčastnili celkem 3 školeních)

3. Ekonomický princip

a) Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku.
(na ekonomický vliv sociálního podniku měla velký vliv koronavirová pandemie i přesto se podařilo podnik udržet v provozu a tento ekonomický princip naplňovat)

b) Více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná.
(na ekonomický vliv sociálního podniku měla velký vliv koronavirová pandemie i přesto se podařilo podnik udržet v provozu a tento ekonomický princip naplňovat)

c) Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi.
(manažerské řízení sociálního podniku není závislé na externím zřizovateli či vlastníkovi)

4. Enviromentální princip

a) Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.
(pro chod sociálního podniku jsou využívány ekologicky šetrné výrobky – recyklované tonery, recyklovaný papír do tiskáren, recyklovaný toaletní papír, použití biodrogérie, úsporné svícení, zaměstnanci SP třídí odpad, snižujeme spotřebu na vytápění v podobě termostatických hlavic na radiátorech, aj.)

5. Lokální princip

a) Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby.
(sociální podnik přispívá kromě jiného i k rozvoji místní lokality – odběratelé mají sídlo na území MAS Český sever)

b) Podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele
(k 31.03.2023 všichni zaměstnanci sociálního podniku mají trvalé bydliště na území MAS Český sever)

c) Podnik přednostně nakupuje od místních dodavatelů.
(sociální podnik vyvíjí snahu o maximalizaci nákupů materiálu a využití služeb související s provozem u místních dodavatelů)

d) Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry
(Sociální podnik úzce spolupracuje především s Úřadem práce ČR, ale také s Agenturou Pondělí, a dalšími organizacemi)