Obchodní podmínky

Obchodní společnost CESAR TRADE s.r.o.

IČ: 27273733, DIČ: CZ27273733

Karlova 3460, 470 07 Varnsdorf, 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21884.

Provozovna CESAR TRADE: Karlova 3460, 470 07 Varnsdorf 

Telefon: +420 777 819 472, E-mail: info@cesartrade.cz, Web: www.cesartrade.cz

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost se převážně zabývá kancelářským tiskovým řešením, obchodem s kancelářským spotřebním materiálem a servisem tiskových či kopírovacích zařízení.

 

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost CESAR TRADE s.r.o. se sídlem Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf; IČ: 27273733, DIČ: CZ27273733, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21884. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník či návštěvník internetového obchodu www.cesartrade.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

B. Objednávka zboží, storno objednávky

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím systému internetového obchodu www.cesartrade.cz se po potvrzení ze strany Prodávajícího stává závaznou a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

 2. Objednáním zboží projevuje Kupující vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci dle související objednávky. Zejména takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání.

 3. K uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží Kupujícímu.

 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek Kupující prohlašuje, že se seznámil s jejich zněním v plném rozsahu a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Za výchozí je vždy považováno znění uveřejněné www.cesartrade.cz tj. znění platné a účinné v okamžiku odeslání závazné objednávky.

 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a všemi souvisejícími právními předpisy v platném znění. Další informace naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místo dodání může být po předchozí vzájemné dohodě změněno dle požadavku kupujícího, pokud s touto změnou Prodávající souhlasí.

 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží Kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

 8. Vyplněním osobních údajů na jakémkoliv místě v rámci internetového obchodu www.cesartrade.cz dává Kupující Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech.

 9. Storno objednávky: Kupující má právo bez postihu odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží. Tento požadavek může zákazník vznést písemně na emailovou adresu: obchod@cesartrade.cz nebo telefonicky na číslo +420 777 819 472

 10. Dojde-li ke stornu objednávky, nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy Kupující již zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) Kupujícímu do 30 dnů od odstoupení od objednávky.

 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující sám.

 12. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek si Prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak Prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny Kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet Kupujícího.                                                 

 

C. Cena zboží a platební podmínky

       1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

v hotovosti v provozovně na adrese: CESAR TRADE: Karlova 3460, 470 07 Varnsdorf,

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou (dle sazby ČP)

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Komerční banky, a.s. číslo účtu 78- 5322650287/0100 (verze IBAN: CZ1601000000785322650287) (SWIFT: KOMBCZPP) v měně Kč (CZK),

bezhotovostně platební kartou typu Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, v provozovně prodávajícího.

 

D. Dodací podmínky

 1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka Kupujícím potvrzena, u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet Prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto dodacích podmínek, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě Prodávající neprodleně informuje Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 3. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje Prodávající svépomocí i s využitím služeb externích subjektů, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a všemi souvisejícími právními předpisy v platném znění.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění Kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

 5. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

 6. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

E. Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za bezzávadnost zboží při předání. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnost a dále zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cesartrade.cz.

 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

F. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.cesartrade.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží či dočasného používání zboží.

 2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá Kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce F.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, Kupující vrátí již dodané zboží zpět Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má Prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu toho, co již nemůže Kupující vrátit. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si Kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného Prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícímu již při vrácení zboží i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 6. Odstoupení od smlouvy provede Kupující písemnou formou na adresu provozovny podávajícího.

 7. Je-li vrácené zboží poškozeno, může Prodávající uplatnit náhradu škody na Kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku.

 8. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno neobjednané zboží. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy: Cesar Trade s.r.o., Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf

G. Zásady ochrany osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a všemi příslušnými právními předpisy v platném znění.

 2. Osobní údaje evidované prostřednictvím e-shopu www.cesartrade.cz jsou Prodávajícím zpracovány na základě udělení příslušných souhlasů a oprávněného zájmu, a to výhradně pro účely plnění a realizace smluvních povinností, poskytování obchodních služeb a související vzájemné komunikace. Tyto údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Prodávajícího, která nepřekročí 4 kalendářní roky, počínaje dnem poskytnutí těchto údajů či souhlasů. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o udělení souhlasu, který tuto lhůtu prodlouží.

 3. Prodávající smí na základě oprávněného zájmu zasílat svým evidovaným zákazníkům relevantní obchodní sdělení i bez jejich explicitního souhlasu. V případě nežádoucích obchodních sdělení umožňuje Prodávající pozastavit jejich zasílání na základě vzájemné dohody.

 4. Rozsah a účel zpracování osobních údajů Kupujícího: Jméno a příjmení, název společnosti (nepovinné), fakturační a dodací adresa (pokud se vzájemně liší), e-mail, telefonní číslo (nepovinné), IČ a DIČ (nepovinné). Veškeré osobní údaje evidované v e-shopu www.cesartrade.cz na základě uživatelského účtu lze po přihlášení zobrazit v záložce „osobní údaje“. Potřeba zpracování osobních údajů Společností vychází z nezbytnosti zpracovávání těchto údajů pro účely oprávněného zájmu a smluvního plnění.

 5. Příjemci osobních údajů – Prodávající může poskytnout osobní údaje Kupujícího externím subjektům, zajišťujícím účetní, administrativní právní, či dopravní agendu (Česká pošta apod.), pokud je jejich využití nezbytné k náležitému plnění obchodních a smluvních povinností. Prodávající může dále poskytnout osobní údaje svým externím dodavatelům v případech, kdy je jejich využití nezbytné k náležitému plnění obchodních a smluvních povinností.

 6. Kupující má právo: vzít udělený souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat výmaz svých osobních údajů.

 7. Uvedená práva v bodě 6. může kupující uplatnit prostřednictvím emailové adresy:  obchod@cesartrade.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu: Cesar Trade s.r.o., Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf, nebo do datové schránky prodávajícího (ID: 57svhy9).

 8. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého bydliště, místa zaměstnání nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud si myslí, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.