CESAR TRADE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.         OBECNÁ USTANOVENÍ

Na ochranu osobních údajů je v naší společnosti kladen velký důraz. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) informují o tom, jakým způsobem získáváme, uchováváme a dále zpracováváme osobní údaje v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb svým zákazníkům.

Výchozí právní dokument, kterým se při nakládání s osobními údaji řídíme, jsou Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jakož i další právní předpisy a metodické pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Zásadách ochrany osobních údajů zákazníkům dále zpřístupňujeme informace o tom, jakým způsobem jejich osobní údaje chráníme a jakými právy v této souvislosti zákazníci vůči nám disponují.

Osobním údajem se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která se společností CESAR TRADE uzavírá smlouvu.

Před poskytnutím osobních údajů naší společnosti doporučujeme každému zákazníkovi, aby se důkladně seznámil s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, jakož i s Obchodními podmínkami společnosti, které jsou rovněž dostupné na webu www.cesartrade.cz (dále jen „eshop“).

2.         SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost CESAR TRADE s.r.o., se sídlem Karlova 3460, PSČ: 407 47 Varnsdorf, IČO: 272 73 733, DIČ: CZ 272 73 733, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21884 (dále také „Správce“)

 

Aktuální kontaktní údaje naleznete vždy na webové adrese www.cesartrade.cz

3.         PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Při prodeji zboží a poskytování našich obchodních služeb zpracováváme osobní údaje pro tyto účely:

3.1.    Registrace zákazníka a vytvoření jeho osobního účtu za účelem přehlednějšího monitorování všech zákazníkem uskutečněných objednávek, nákupů, udělených souhlasů a změn v jeho osobních údajích.

3.2.    Realizování konkrétních obchodů a dosažení co nejvyššího možného komfortu pro zákazníky, kteří nakupují zboží a služby prostřednictvím našeho eshopu.

3.3.    Získání zpětné vazby přímo od zákazníka, za účelem zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníka.

3.4.    Analýza dostupnosti našeho webu pro veřejnost a monitoring zájmu zákazníků o naše zboží a služby, to především pomocí nástrojů Google Analytics a textových souborů Cookies

3.5.    Marketing a zasílání obchodních sdělení a novinek o našich službách a produktech, případně rovněž pro jinou komunikaci související s naší činností, službami či produkty. Jedná se zejména o novinky, které by pro zákazníky mohly být na základě jejich předchozího nákupu a využívání našich služeb relevantní. Novinky můžeme zasílat prostřednictvím e-mailové adresy nebo skrze SMS na telefonní číslo zákazníka. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem na informování zákazníků o naší činnosti viz čl. 5.3. Zásad ochrany osobních údajů.

3.6.    Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4.         ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které od zákazníků získáváme prostřednictvím registračního formuláře při vytváření osobního účtu zákazníka, při procesu objednávání zboží a služeb nebo při návštěvě našeho webu.  Jedná se zejména o následující údaje a data:

·           jméno a příjmení;

·           korespondenční adresa;

·           emailová adresa;

·           telefonní číslo;

·           daňové identifikační číslo v případě fyzických osob podnikatelů;

·           textové soubory Cookies;

·           anonymizovaná data nástroje Google Analytics

 

5.         Z JAKÉHO TITULU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME

5.1.   Zpracováním plníme zákonnou povinnost

Osobní údaje v některých případech zpracovávat musíme a to s ohledem na povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. Může se jednat na příklad o povinnost uchovávání daňových dokladů, u kterých tak činíme i bez souhlasu zákazníka a po dobu 10 let.

5.2.   Nezbytnost pro plnění smlouvy

Uzavírá-li zákazník s naší společností smlouvu, potřebujeme jeho osobní údaje zpracovat i za tímto účelem, jinak by k jejímu platnému uzavření nemohlo dojít. V takovém případě uchováváme osobní údaje nejméně po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi zákazníkem, jakožto subjektem osobních údajů a naší společností jakožto jejich Správcem, nejdéle pak tyto osobní údaje uchováváme po dobu promlčecích lhůt, které mohou činit až 15 let či po dobu plnění zákonných povinností podle čl. 5.1. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5.3.   Náš oprávněný zájem

V některých případech zpracováváme osobní údaje zákazníků za účelem ochrany našich vlastních práv a zájmů. Osobní údaje tak oprávněně zpracováváme pro účely případných správních, soudních či jiných řízení a dle platné legislativy k takovému zpracování nepotřebujeme souhlas. Souhlas nepotřebujeme ani v případě, kdy se jedná o zasílání relevantních obchodních sdělení zákazníkům, se kterými jsme již v minulosti uzavřeli smlouvu, v takovém případě však zákazník může po naší společnosti požadovat ukončení zasílání těchto obchodních sdělení, jestliže si jejich zasílání nepřeje.

5.4.   S vaším souhlasem

Ve výjimečných případech můžeme uchovávat osobní údaje zákazníků výlučně po udělení souhlasu z jejich strany. V takovém případě osobní údaje zpracováváme a uchováváme nejdéle po dobu nutnou k naplnění účelu, pro který byl souhlas udělen nebo do odvolání takového souhlasu. Může se jednat zejména o situaci, kdy subjekt osobních údajů není a ani nebyl zákazníkem naší společnosti, avšak požádá nás (Správce) o zasílání obchodních sdělení.

6.         SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s naším podnikáním, administrativní podporou, využívání softwarových prostředků apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Osobní údaje zákazníků můžeme sdílet zejména s těmito subjekty:

·            Poskytovatelé poštovních a zásilkových služeb.

§   Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ: 110 00 Praha 1

§   PPL CZ s.r.o., IČO: 251 94 798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, PSČ: 251 01 Říčany

§   Zásilkovna, s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, PSČ: 190 00 Praha 9

·            IT dodavatelé. K některým osobním údajům zákazníků mohou mít výjimečně přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb. Jedná o zejména o následující dodavatele:

§   Microsoft Corporation - Microsoft Azure: Cloud Computing Services

§   STORMWARE s.r.o. – Provozovatel ekonomického a účetního programu „Pohoda“

§   Google LLP

·           Externí poradci. K některým osobním údajům zákazníků mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

7.         ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro zákazníky jako subjekty údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje zákazníků před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření obsahují metodiku bezpečného vývoje našich služeb, zabezpečení síťového provozu a to jak interních tak externích sítí a přístupu, a silné ověřování každého pracovníka či dodavatele podílejícího se na zpracování osobních údajů. Organizační opatření pomáhají prosadit bezpečné nakládání se všemi daty, které během našeho společného obchodního vztahu a využívání našich služeb vznikají a efektivně zabraňují úmyslnému i neúmyslnému úniku.

 

Ve velmi nepravděpodobném případě ztráty, zničení nebo neoprávněného změnění dat zákazníků budou tito neodkladně informováni. Vaše data jsou pro nás na prvním místě.

8.         PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ JAKO SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud jako subjekt údajů uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 6 Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit po přihlášení do svého zákaznického účtu v eshopu.

Pokud u nás nemáte vytvořený zákaznický účet, ale přesto byste rádi uplatnili některé ze svých níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy obchod@cesartrade.cz  nebo telefonicky na +420 777 468 097.

Pro přihlášení do svého zákaznického účtu v eshopu potřebujete znát své přihlašovací údaje (kontaktní email a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi, jakožto konkrétním subjektem údajů.

Na váš požadavek dle tohoto článku se zavazujeme odpovědět nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu v administrativně náročnějších případech prodloužit až na dva měsíce.

8.1.   Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat opravu některých údajů, které
o vás jako Správce osobních údajů zpracováváme, v některých případech máte právo požadovat vymazání vašich údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům či právo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb), v některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů, který jste nám případně dříve poskytli. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

8.2.   Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud máte vytvořený zákaznický účet na stránkách eshopu, můžete některé údaje upravit přímo po přihlášení do tohoto účtu. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím vašeho účtu nebo tento účet nemáte vytvořený, kontaktujte nás prosím libovolným způsobem na kontaktech uvedených v čl. 2 nebo čl. 8 Zásad ochrany osobních údajů.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

8.3.   Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to prostřednictvím zákaznického účtu nebo prostřednictvím kteréhokoliv z již zmíněných kontaktů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, ovšem pouze za předpokladu, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

8.4.   Odvolání souhlasu

Souhlas ke zpracování údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat i bez uvedení důvodu. Za tímto účelem nás prosím libovolným způsobem kontaktujte. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

8.5.   Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Většina údajů je vám automaticky zpřístupňovaná prostřednictvím vašeho zákaznického účtu.
V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme nebo pokud nemáte vytvořený zákaznický účet, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy uvedené v čl. 2 nebo čl. 8 Zásad ochrany osobních údajů. Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů k jinému správci, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

8.6.   Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

8.7.   Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

8.8.   Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

9.         AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím zákaznického účtu před datem jejich účinnosti.